سوالات متداول

چه زمانی می توانم رژیم مایعات را قطع کنم؟

چه زمانی می توانم رژیم مایعات را قطع کنم؟

از روز اول تا روز دوم بعد از عمل استفاده از مایعات شفاف ضروري بود و پس از آن تا دو هفته پایه رژیم غذایی شما رژیم مایعات صاف شده است. پس از آن تا حداقل پایان ماه اول پس از عمل باید مایعات میکس شده و پوره و نیمه جامد (جزئیات در برنامه غذایی قرار داده شده روي سایت موجود است) مصرف شود. این رژیم مایعات و غذاي نیمه جامد لالازم است براي بعضی از افراد تا سه ماه ادامه پیدا کند. دستور شروع مصرف غذاي جامد و نشستن سر سفره خانواده در ویزیت پیگیري حضوري یک ماه یا سه ماه پس از عمل داده می شود.