سوالات متداول

آیا مصرف آب میوه های صنعتی بعد از عمل جراحی چاقی مجاز است؟

آیا مصرف آب میوه های صنعتی بعد از عمل جراحی چاقی مجاز است؟

مصرف آب میوه هاي صنعتی بعلت داشتن قند مصنوعی باعث ناراحتی افراد جراحی شده خواهند شد و نباید استفاده شود.