سوالات متداول

افرادی که دیابت دارند و انسولین تزریق می کنند آیا می توانند عمل جراحی کنند؟

افرادی که دیابت دارند و انسولین تزریق می کنند آیا می توانند عمل جراحی کنند؟

بله. در این افراد به میزان بسیار چشمگیر حتی بیش از 90 % بعد از عمل، دیابت برطرف می شود یا بهبود می یابد. در بسیاري از بیماران در اولین هفته ها پس ازعمل جراحی نیاز به انسولین از بین میرود.