سوالات متداول

از اولین مراجعه تا تاریخ عمل معمولا چقدر فاصله است؟

از اولین مراجعه تا تاریخ عمل معمولا چقدر فاصله است؟

در اولین مراجعه شرح حال و معاینه صورت می گیرد و اگر بیمار معیارهاي جراحی را داشته باشد سایر بررسی ها صورت می گیرد. این بررسی ها شامل مشاوره روان پزشکی ، مشاوره غدد، مشاوره تغذیه، مشاوره گوارش ، سونوگرافی ، آندوسکوپی ،آزمایشات خونی ، مشاوره روان شناس (در صورت لزوم) و تکمیل فرم هاي رضایت نامه می باشد که در بهترین حالت حداقل 1 ماه طول می کشد. لذا بیماران باید صبورباشند و ثابت کنند که اهل پیگیري هستند چرا که بیمارانی که نتوانند بعد از عمل پیگیري کنند کاندید مناسبی براي جراحی نیستند.