سوالات متداول

آیا ممکن است عمل لاپاراسکوپی به جراحی باز تبدیل شود؟

آیا ممکن است عمل لاپاراسکوپی به جراحی باز تبدیل شود؟

در موارد نادري ممکن است ادامه عمل جراحی به روش لاپاروسکوپی میسر نباشد و پزشک براي جلوگیري از خطر و ادامه کار نیاز ببیند که شکم را باز کند. این کارمطمئنا به صلاح بیمار است و بیمار باید قبل از عمل این نکته را بداند.