سوالات متداول

چرا قبل از عمل باید آندوسکوپی معده انجام شود؟

چرا قبل از عمل باید آندوسکوپی معده انجام شود؟

انجام آندوسکوپی معده جزء پروتکل اقدامات قبل از جراحی است که در کلیه مراکز معتبر جراحی چاقی در جهان به صورت روتین براي کلیه بیماران قبل از جراحی الزامی است. اطلاعاتی که از آندوسکوپی به دست می آید بسیار مهم و کارآمد است و بر انتخاب صحیح نوع عمل جراحی تأثیرگذار است. اگر معده ، باکتري هلیکوباکتر داشته باشد قبل از عمل باید درمان شود. اگر شواهدي از دیسپلالازي مشکلاتی مثل هرنی هیاتال بر انتخاب نوع عمل جراحی تأثیرگذار است. بعضی اشکالات آناتومیکی که از طریق آندوسکوپی تشخیص داده می شود ممکن است در حین عمل جراحی چاقی توسط جراح قابل رفع باشد که لازم است قبل ازعمل جراح به وسیله آندوسکوپی از این نقائص مطلع شود.