سوالات متداول

آیا عمل اسلیو گاسترکتومی قابل برگشت می باشد؟

آیا عمل اسلیو گاسترکتومی قابل برگشت می باشد؟

خیر. در عمل اسلیو قسمت ذخیره اي معده از بدن خارج می شود و امکان برگشت آن وجود ندارد.