سوالات متداول

بعد از عمل کی می توان به کار برگشت؟

بعد از عمل کی می توان به کار برگشت؟

مدت بستري در بیمارستان متغیر است و از 2 روز تا یک هفته می باشد. بعد از بستري اکثر بیماران می توانند به کار هاي روزمره خود برسند. بیماران بعد از 10روز الی 3 هفته می توانند به کار خود برگردند و البته این بستگی به فرد و شغل وي دارد.