سوالات متداول

آیا به دنبال جراحی دچار ناتوانی جنسی یا نازایی می شوم؟

آیا به دنبال جراحی دچار ناتوانی جنسی یا نازایی می شوم؟

این باعث بهبود توانایی جنسی شده ودرصد بالایی نازایی برطرف میشود.