سوالات متداول

آیا پس از عمل قدم کوتاه یا بلند می شود؟

آیا پس از عمل قدم کوتاه یا بلند می شود؟

در صورتیکه در اندازه گیري هاي پیش و پس از عمل متوجه تغییرات یک یا چند سانتی متري در قد خود شدید نگران کاهش یا افزایش قد خود نباشید. بروز تغییرات قد آن هم در مدت کوتاه حتی یک سال پس از عمل امکان پذیر نیست.در اغلب موارد بروز چنین تغییرانی ناشی از خطاهاي اندازه گیري یا تغییرات

ظاهري (حجم و آرایش موها، نحوه ایستادن و... )می باشد.