سوالات متداول

به چه دلیل و چگونه باید از جوراب واریس استفاده کنم؟

به چه دلیل و چگونه باید از جوراب واریس استفاده کنم؟

استفاده از جوراب واریس در حین و روزهاي پس از عمل جراحی باعث کاهش ریسک ترومبوز وریدهاي عمقی و آمبولی می شود. اما بزرگترین فاکتور کمک کننده به جلوگیري از وقوع این حوادث شروع هر چه سریع تر فعالیت بدنی نظیرپیاده روي، تکان داده پاها و .... است. لذا اگر در روزهاي پس از ترخیص ازبیمارستان فعالیت بدنی و پیاده روي مناسبی دارید می توانید به مرور جوراب واریس را کنار بگذارید.استفاده از جوراب واریس در هفته اول پس از عمل به پیشگیري از بروز آمبولی وترومبوز وریدي کمک کرده و در صورتیکه 24 ساعته پوشیده شود بهتر است و اگرقصد درآوردن آن را دارید بهتر است ابتدا روزها و سپس 24 ساعته حذف کنید.