سوالات متداول

تفاوت جراحی اسلیو و بای پس چیست؟

تفاوت جراحی اسلیو و بای پس چیست؟

این دو عمل جراحی داراي ماهیت اثربخشی متفاوتی هستند و در نتیجه اثرات و عوارض کوتاه مدت و بلند مدتی دارند. لذا پرسش بهتر یا بدتر بودن این ها نسبت به هم معنا ندارد و از آنجا که در بلند مدت از نظر میزان عوارض و میزان کاهش وزن پایدار و میزان برگشت پذیري بسیار شبیه یکدیگر می باشند، بنابراین از این نظر هم تفاوت خاصی نخواهند داشت اما انتخاب اینکه شما تحت کدام جراحی قراربگیرید بر اساس نتایج مشاوره هاي تخصصی وزن، BMI ،درصد توده چربی بدن، شیوه زندگی، آندوسکوپی و وضعیت معده و در نهایت مهارت و صلاحدید تیم جراحی تعیین می شود. در مرکز درمان چاقی مهرگان تمام تکنیک هاي جراحی با آمار بسیار بالاي بیش از 150 عمل در سال انجام می شود.