سوالات متداول

جراحی بای پس و مینی بای پس چه تفاوتی باهم دارند؟

جراحی بای پس و مینی بای پس چه تفاوتی باهم دارند؟

جراحی باي پس و مینی باي پس از یک قاعده کلی ایجاد محدودیت در حجم غذاي مصرفی و محدودیت در جذب غذاي مصرفی به طور همزمان پیروي می کنند و تفاوت آن ها در تکنیک انجام عمل جراحی می باشد. هم چنین طولی ازروده کوچک که در دو عمل جراحی از مسیر گوارشی خارج می شود و غذا از آن عبور نمی کند نیز در این دو عمل متفاوت است. هر چند که به صلاحدید تیم جراحی این تغییرات طول در افراد مختلف ممکن است تفاوت هاي اندکی داشته باشد. بنابراین باي پس و مینی باي پس در اصل با هم تفاوت خاصی ندارند وتفاوت آنها در جزییاتی است که توسط تیم پزشکی احساس می شود نه بیمار.

(کلمه مینی قبل از باي پس به معنی خلاصه و کوچکتر بودن عمل نیست).