سوالات متداول

آیا لازم است حتما قبل عمل رژیم بگیرم؟

آیا لازم است حتما قبل عمل رژیم بگیرم؟

بله لازم است. چون:

1.لازم است قبل عمل حجم کبد تا حدي جمع و جور شود تا در حین جراحی جلوي دید و دسترسی تیم جراحی را نگیرد.

2.هر قدر قبل از عمل وزن کم کنید، ریسک هاي احتمالی عمل پایین آمده وهمچنین بعد از جراحی بهتر وزن کم می کنید.

3.همکاري شما براي کاهش وزن پیش از عمل نشانگر همین همکاري و مستقیما میزان موفقیت بعد از عمل است.