سوالات متداول

دفع بلغم بعد از عمل بای پس چیست؟

دفع بلغم بعد از عمل بای پس چیست؟

پس از جراحی باي پاس در هفته ها و ماه هاي اول پس از عمل دفع بلغم امکان پذیر بوده و جاي نگرانی ندارد و پس از مدتی رفع می شود. در صورت ادامه با اصلاح برنامه غذایی بهبود پیدا می کند. در صورت وجود رگه هاي خون روشن یا تیره فورا به پزشک خود براي معاینه و بررسی مراجعه کنید. احتمال اینکه منشا این خونریزي مستقیما به علت جراحی باشد بسیار نادر است.