سوالات متداول

آیا یبوست بعد از عمل طبیعی است؟

آیا یبوست بعد از عمل طبیعی است؟

احساس وجود یبوست پس از عمل به دو صورت کاهش دفعات اجابت مزاج و کاهش حجم و سختی دفع بروز پیدا می کند. اولی کاهش دفعات به علل عدم مصرف غذاي جامد می باشد و لذا باقی مانده چندانی از غذا جهت دفع تولید نمیشود اما در صورت وجود سختی در اجابت مزاج داروهاي حجم دهنده و روان کننده استفاده می شود.