پی بی دی

عمل BPD یا انحراف مسیر صفرا و شیره پانکراس

در این روش حجم معده مختصری کاهش داده میشود و همانگونه که در شکل نشان داده میشود غذا و شیره پانکراس و صفرا در دو مسیر متفاوت عبور میکنند و در صد سانتی متری ; روده باریک به هم میرسند .این روش در درمان چاقی و عوارضی بسیار موثر میباشد ولی با توجه به عوارض بالاتر آن در درصد کمی از بیماران انجام میگردد.

تماس سریع