رژیم غذایی

برای دریافت رژیم غذایی سه روز اول پس از جراحی کلیک کنید.
برای دریافت رژیم غذایی روز چهارم تا چهاردهم پس ازجراحی کلیک کنید.
برای دریافت رژیم غذایی  روز چهاردهم تا پایان ماه اول پس از جراحی کلیک کنید

تماس سریع