جراحی اسلیو

جراحی اسلیو معده

در این روش قسمت ذخیره ای و تولید هورمون معده برداشته میشود .در این روش حجم غذایی که میتواند مصرف شود اندک خواهد بود و اشتها کاهش می یابد. این روش در سال های اخیر مقبولیت بالایی پیدا کرده است .

 

تماس سریع